zerowaste

Zero Waste
Zero Waste

Resources - Multi-Family

Residents | Businesses | Multi-Family | District Staff | Schools

 

Multi-Family Zero Waste Guide

Multi-Family Zero Waste Guide

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Multi-Family Zero Waste Guide

Multi-Family Trash and Recycling Requirements

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Multi-Family Zero Waste Guide

Engaging Residents One-Pager

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Move-In Flyer

Move-in Flyer

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Engaging Janitorial Staff

Engaging Janitorial Staff One-Pager

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Engaging Janitorial Staff

Janitor's Checklist for Trash and Recycling

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Guide to Haulers

Guide to Haulers for Multi-Family

 • English
 • Spanish
 • Amharic
 • Chinese
 • French
 • Korean
 • Vietnamese
Creating a Green Team

Creating a Green Team Guide