Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

zerowaste

Zero Waste
Zero Waste

Zero Waste DC - Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about trash, recycling, and composting services in Washington, DC for Vietnamese speakers.

Trang này bao hàm thông tin về các các dịch vụ rác thải, tái chế và phân hủy rác thải tại Washington, DC.

Zero Waste (Không có Rác thải) DC
Trang web này đóng vai trò là nguồn lực hỗ trợ thông tin một điểm đến cho người dân, doanh nghiệp, và trường học của Quận để tìm hiểu cách tái sử dụng, giảm thiểu, tái chế và phân hủy rác thải.

Thông tin và Yêu cầu đối với việc Thu gom Rác thải Sinh hoạt
Để biết thông tin về việc thu gom rác thải sinh hoạt được DPW cung cấp, vui lòng truy cập dpw.dc.gov.

Vứt bỏ Rác Thực phẩm
Những người dân trong Quận có thể vứt bỏ rác thực phẩm để phân hủy tại các phiên chợ nhà nông được chỉ định. Các địa điểm vứt rác được mở vào cuối tuần ở tất cả tám phường—vui lòng kiểm tra thời gian trên lịch biểu.

Tái chế Rác
Tất cả các tài sản của Quận được yêu cầu phải tái chế rác theo danh sách tái chế của Quận.

Các Yêu cầu về Dịch vụ Hàng hóa Thực phẩm
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, các doanh nghiệp và tổ chức thuộc Quận bán hàng hay phục vụ đồ ăn hoặc thức uống trong ngành dịch vụ ăn uống sử dụng bao bì dùng một lần giờ phải sử dụng bao bì dịch vụ thực phẩm có thể tái chế hoặc có thể phân huỷ được.

Thông tin dành cho Nhân viên Quận
Sở Dịch vụ Tổng hợp (Department of General Services, DGS) quản lý các hợp đồng về rác thải và tái chế rác cho các tòa nhà do chính phủ sử dụng.

Nếu có thắc mắc, trình báo các vấn đề, hoặc yêu cầu một thùng rác, vui lòng liên hệ: [email protected].

Thông tin cho các Trường học
Các trường cao đẳng và đại học, trường công lập và các trường tư thục phải trang bị các thùng đựng rác tái chế dễ dàng tiếp cận để mọi cá nhân, bao gồm sinh viên, nhân viên và người tới thăm có thể phân loại và tái chế rác thải của họ.

Đối với Các Trường Công DC (DC Public Schools, DCPS), các dịch vụ vận chuyển được Sở Dịch vụ Tổng hợp (Department of General Services, DGS) ký hợp đồng và các vật tư đạt tiêu chuẩn được cung cấp thông qua chương trình DCPS Recycles!.

Các nguồn lực hỗ trợ
Quận đã phát triển một loạt các công cụ và nguồn lực hỗ trợ của Zero Waste (Không có Rác thải) DC bao gồm: các biển báo có thể in được, tờ thông tin được dịch, và nhiều hơn thế nữa.

Dịch vụ Biên phiên dịch:
Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, vui lòng gọi (202) 673-6833 để được hỗ trợ thông dịch miễn phí. Hãy cho đại diện dịch vụ khách hàng biết ngôn ngữ mà quý vị nói để quý vị có thể được cung cấp một thông dịch viên miễn phí.

Thông tin Liên hệ
Office of Waste Diversion, DC Department of Public Works
(Văn phòng Xử lý Rác thải, Bộ Công trình Công cộng DC)
250 E Street, SW
Suite 430
Washington, DC 20003
zerowaste.dc.gov